Uroczyste Zebranie Członków Oddziału SITK RP w Bydgoszczy.

Prezes Oddziału kol. Karol Pytel złożył obszerne sprawozdanie z pracy Zarządu Oddziału SITK RP w latach 2022 – 2023. Posiłkując się materiałem zdjęciowym przybliżył sylwetki pięciu osób zmarłych w 2023r.oraz w dużym skrócie przedstawił informację o 14 imprezach organizowanych przez Zarząd w tym okresie. Obecny Zarząd został powołany na Walnym Zebraniu Delegatów w Bydgoszczy w dniu 09.04.2022r. Obecnie mamy 144 członków zwyczajnych w tym 67 emerytów oraz 1 Członka Honorowego i 1 Honorowego Prezesa. Prezes pozytywnie ocenił udział przedstawicieli Oddziału we wszystkich krajowych sekcjach, komisjach i komitetach powołanych przez ZK SITK RP na kadencję 2022–2026. Przedstawił instytucje współpracujące z Oddziałem oraz instytucje objęte patronatem honorowym. Krytycznie ocenił frekwencję członków Oddziału w ciekawych wycieczkach technicznych. Wyróżnił sekretarza Oddziału za szczególny wkład w sprawne funkcjonowanie Oddziału i obsługę informacyjną Kół i Klubów. Pozytywnie ocenił przychody i wydatki Oddziału oraz zaangażowanie w pracę społeczną Członków Zarządu Oddziału. 

Wręczono legitymację nowego rzeczoznawcy SITK – 1 osoba.

Następnie wręczono wyróżniającym się członkom Dyplomy i Odznaczenia.

DYPLOM – wyróżnienie za owocną i aktywną społeczną pracę na rzecz SITK RP – 5 osób

Zarząd Oddziału nadał „Tytuł Seniora SITK” – 3 osoby

Zarząd Oddziału przyznał „Srebrną Odznakę Honorową SITK” – 19 osób

Zarząd Krajowy SITK nadał tytuł „Zasłużony Senior SITK” – 1 osoba

Zarząd Krajowy przyznał „Złotą Odznakę Honorową SITK” – 8 osób

Zarząd Krajowy przyznał „Złotą z Diamentem Odznakę Honorową SITK” – 5 osób

Wystąpienie zaproszonych gości.

Pan Andrzej Myśliwiec – przedstawiciel Bydgoskiej Federacji Rady Naczelnej Organizacji Technicznej – podsumował osiągnięcia Naczelnej Organizacji na tle organizacji całego kraju. Zwrócił uwagę na trudny okres transformacji ustrojowej w działalności organizacji oraz wskazał na konieczność powrotu do jej korzeni. Wskazał na konieczność powrotu do szerokiej propagacji wiedzy technicznej, organizacji konferencji mających za zadanie pogłębianie wiedzy i wymianę doświadczeń technicznych.

Następnie Pani Renata Staszak – Przewodnicząca Okręgowej Rady Kuj. Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zwróciła uwagę na zmiany w Prawie Budowlanym dotyczące eliminacji branży melioracyjnej w zdobywaniu uprawnień zawodowych.

Kolega Włodzimierz Kiełczyński – Dyrektor Pełnomocnik Zarządu ds. Eksploatacji PLK PKP- przedstawił stan bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych w sieci PKP całego kraju. Pozytywnie ocenił zakres zmian w szeroko pojętym bezpieczeństwie na skrzyżowaniach dróg i torów kolejowych. Nawiązał do znaczenia poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych w świetle ponoszonych nakładów na ich przebudowę i modernizację. Zwrócił uwagę na brak przestrzegania elementarnych zasad Prawa o ruchu drogowym w obszarze przejazdów będących przyczynami wypadków. Zwrócił uwagę na brak młodej kadry w systemie kierowania ruchem kolejowym.

Referat wygłosił prof. UKW Michał Habel na temat „ Woda dla |Kujaw” – przybliżył pilną potrzebę ochrony zasobów wodnych obszarów środkowego dorzecza Wisły i Warty. Ocenił decydujące znaczenie retencji na małych ciekach wodnych w okresach niedostatecznych opadów atmosferycznych oraz ich znaczenie przy ich nadmiarze.

Na zebraniu nie zgłoszono tematów do protokołu oraz wniosków końcowych zebrania.

Prezes podziękował wszystkim za uczestnictwo i dużą sprawność w przebiegu zebrania.