RODO

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Bydgoszczy informuje, że w związku z rozpoczęciem w dniu 25 maja 2018 r. obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO – Rozporządzenie o ochronie danych). Wprowadza następujące zasady przechowywania i przetwarzania danych osobowych.


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Bydgoszczy ul. K.Gotowskiego 6; 85-030 Bydgoszcz (zwane dalej SITK RP Oddział w Bydgoszczy). 

2. Dane osobowe w rozumieniu RODO to dane umożliwiające identyfikację osób fizycznych. 

3. Przetwarzanie Państwa danych jest realizowane przez SITK Oddział RP w Bydgoszczy i wynika z prowadzonej działalności. 

4. Dane osobowe członków Stowarzyszenia zawarte w deklaracjach członkowskich służą wyłącznie do prowadzenia ewidencji wewnętrznej Oddziału i mogą być wymieniane z zarządami macierzystych kół i klubów.

5. Dane osobowe członków zarządów kół i klubów mogą służyć do wymiany z zarządami macierzystych oraz pozostałych kół i klubów.

6. Dane osobowe członków władz Oddziału mogą służyć do wymiany z zarządami jak w pkt. 5 oraz   w  razie konieczności z Zarządem Krajowym, a także z zarządami pozostałych Oddziałów.

7. Dane, o których mowa w pkt. od 3 do 6 nie są udostępniane w celach marketingowych.

8. Dane rzeczoznawców SITK RP oraz osób związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Oddziału SITK RP w Bydgoszczy przekazywane są urzędom, do których ciąży obowiązek ich przekazywania w związku z zawieraniem umów cywilno – prawnych lub przekazywania sprawozdań.

9. Celem przetwarzania danych jest prowadzona działalność, jej promocja, wysyłka ofert świadczonych usług (w tym: szkolenia, kursy, konferencje, forum ) itp.

10. Dane osób, o których mowa w pkt. 8 mogą być profilowane w celach marketingowych. W każdej chwili mają Państwo prawo zrezygnować z przetwarzania danych na te potrzeby.
Podanie przez Państwo danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia umów z SITK RP Oddział w Bydgoszczy, złożenia zamówienia na usługę/usług itp. 

11. SITK RP Oddział w Bydgoszczy  przetwarza je przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających z prowadzonej działalności. 

12. Przy zawieraniu umów cywilno – prawnych każdorazowo zamieszczona będzie adnotacja o prowadzonej „zasadach RODO” w SITK RP Oddział w Bydgoszczy.

13. SITK RP Oddział w Bydgoszczy przechowuje Państwa dane w sposób bezpieczny i mają do nich dostęp jedynie upoważnieni pracownicy. Dane będą przekazywane innym podmiotom wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością oraz w celu realizacji usługi/usług. 

14. Mają Państwo prawo do wglądu, edycji, sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych i przypisanych do nich danych profilowych. 

15. Dodatkowo przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu i skargi do organu nadzorczego.

16. W przypadku, gdy nie akceptują Państwo powyższych zmian zasad prosimy o poinformowanie nas o tym w sposób opisany poniżej. Przesłanie rezygnacji będzie skutkowało usunięciem danych z  naszej bazy. 

17 We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez SITK RP Oddział w Bydgoszczy Państwa danych osobowych, mogą Państwo się kontaktować w następujący sposób: 
1) za pośrednictwem poczty e-mail na adresy: bydgoszcz@sitkrp.org.pl w temacie wpisując RODO;
2) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej RP Oddział w Bydgoszczy, ul. K. Gotowskiego 6, 85-030 Bydgoszcz. 

Zarząd Oddziału SITK RP W Bydgoszczy

Otrzymują:
1)    członkowie tut. Oddziału oraz rzeczoznawcy SITK RP za pośrednictwem zarządów swoich macierzystych kół i klubów,
2)    członkowie władz tut. Oddziału,
3)    strona internetowa www.bydgoszcz@sitkrp.org.pl

Do wiadomości: Zarząd Krajowy oraz Oddziały SITK RP