STRONA GŁÓWNA

ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP działa od maja 1946 roku. W tym czasie brało w nim udział kilka pokoleń inżynierów i techników związanych zawodowo z komunikacja i transportem. W okresie ponad 70 lat działalności członkowie Oddziału podejmowali i podejmują inicjatywy związane z rozwojem gospodarczym regionu, poprzez wdrażanie rozwiązań techniczno – ekonomicznych poprawiających warunki funkcjonowania komunikacji i transportu. Oddział  integrował środowisko inżynierskie poprzez organizację konferencji naukowo-techniczne we współpracy z uczelniami wyższymi i średnimi szkołami branżowymi. Zainteresowaniem członków cieszyły się: szkolenia, wycieczki techniczne, seminaria, konferencje i imprezy integracyjne, jak: rejsy, spotkania towarzyskie itp. Aktualnie zrzesza ok. 150 członków zwyczajnych i kilku wspierających (najwięcej było w roku 1979 – 1257 osób). Obecna działalność statutowa Oddziału obejmuje branże: drogową, kolejową, komunikacji miejskiej, samochodową i żeglugi śródlądowej. Na rzecz regionu kujawsko – pomorskiego i Bydgoszczy  oferujemy pomoc merytoryczną i opiniotwórczą w zakresie rozwiązywania problemów transportowych. W tym celu współpracujemy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu i Urzędem Miasta w Bydgoszczy i innymi instytucjami. Prowadzimy działania propagujące nowe technologie budowy dróg, rozwój Bydgoskiego Węzła Wodnego i Bydgoskiego Tramwaju Wodnego oraz rozwiązań dotyczących poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prowadzimy działalność szkoleniową dając możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków. Współpracujemy w tym zakresie z Kujawsko-Pomorską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Bydgoszczy i BRF SNT NOT w Bydgoszczy. Prowadzimy działalność wspierającą członków, by uzyskali ważne uprawnienia: tytuł  euroinżyniera, uprawnienia: budowlane, patentowe i rzeczoznawcy.

Prowadzimy również działalność gospodarczą obejmującą prace projektowe w zakresie: budowy dróg kołowych i kolejowych, instalacji energetycznych dla kolejnictwa i rzeczoznawstwo, tj.: wycenę pojazdów drogowych i kolejowych, funkcjonowanie  śródlądowych dróg wodnych  i żeglugi śródlądowej.

Rozwijamy współpracę z uczelniami: POLITECHNIKĄ BYDGOSKĄ w Bydgoszczy
w zakresie budownictwa i bezpieczeństwa ruchu drogowego, UNIWERSYTETEM KAZIMIERZA WIELKIEGO
w Bydgoszczy i AKADEMIĄ MORSKĄ w Szczecinie w zakresie infrastruktury śródlądowych dróg wodnych oraz żeglugi śródlądowej. Od kilku lat współpracujemy z Technikum Żeglugi Śródlądowej w Nakle oraz Zespołem Szkół Budowlanych w Bydgoszczy. W Zarządzie Krajowym SITK RP bierzemy udział w działaniach władz i sekcji branżowych, jak: gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, drogowej, bezpieczeństwa ruchu drogowego i komunikacji miejskiej. W przyszłości podejmowane będą działania polegające na: organizowaniu konferencji branżowych, seminariów, konkursów, narad i wystaw.