Członkowie w strukturach

Wykaz członków Oddziału SITK RP pracujących w Sekcjach władz krajowych SITK RP.
Krajowa Sekcja Komunikacji Miejskiej
dr inż. Jacek Chmielewski, dr inż. Damian Iwanowicz
Krajowa Sekcja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
dr inż. Grzegorz Bebyn, inż. Leszek Chłopek
Krajowa Sekcja Samochodowa
inż. Leszek Chłopek
Krajowa Sekcja Żeglugi Śródlądowej
inż. Edward Ossowski, mgr inż. Grzegorz Nadolny
Krajowa Sekcja Przestrzennych Zagadnień Komunikacyjnych
dr inż. Marcin Karwasz, mgr inż. Paulina Olenkowicz-Trempała

Informacja ta przyda się z pewnością członkom Oddziału do sygnalizowania spraw, które są ważne, pilne i mogłyby być przedmiotem pracy ww. struktur na szczeblu krajowym.

Informacja z biura oddziału

Informacje
Jak informuje Biuro Oddziału, z przyczyn niezawinionych przez Oddział, przez kilka ostatnich tygodnie była dostępna oddziałowa strona internetowa i nie działała skrzynka poczty elektronicznej (e-mail). Za powstałą sytuację Wszystkich Zainteresowanych serdecznie przepraszamy.

Inżynierowie i technicy w 100-leciu Bydgoszczy
Uprzejmie  zawiadamiamy, że w najbliższym czasie, nakładem BDT NOT w Bydgoszczy, z okazji trwających obchodów 100-lecia powrotu Bydgoszczy do Polski, ukaże się drukiem monografia nt.  „Inżynierowie i technicy w 100-leciu Bydgoszczy”. Zawiera ona, oprócz stron poświęconych historii ruchu stowarzyszeniowego w Bydgoszczy, opracowanie zawiera również około 30 stron poświęconych działalności naszego  Oddziału. Na treść tych stron składają się m.in. biografie inżynierów i techników zasłużonych dla  rozwoju Bydgoszczy. Taka informacja poszerzona o dodatkowe szczegóły dotarła do wszystkich struktur Oddziału i tam można uzyskać wyczerpujące informacje na ww. temat.
Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie pojawią się aktualne informacje o bieżących pracach Oddziału.

Członkowie w strukturach

W przygotowaniu jest wykaz członków Oddziału SITK RP pracujących w Sekcjach władz krajowych SITK RP. Informacja ta przyda się z pewnością członkom Oddziału do sygnalizowania spraw, które są ważne pilne i mogłyby być przedmiotem pracy ww. struktur na szczeblu krajowym.

Pamięci zmarłych

Uprzejmie informujemy, że doroczna MSZA ŚWIĘTA ZA ZMARŁYCH członków Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddziału w Bydgoszczy zostanie odprawiona 6. listopada 2018 roku (wtorek ) o 18.00 w kościele p.w. Świętej Trójcy przy ul. Świętej Trójcy 26 w Bydgoszczy. Uczcijmy pamięć zmarłych Koleżanek, Kolegów i Przyjaciół biorąc udział w tej modlitwie. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

RODO

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Bydgoszczy informuje, że w związku z rozpoczęciem w dniu 25 maja 2018 r. obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO – Rozporządzenie o ochronie danych). Wprowadza następujące zasady przechowywania i przetwarzania danych osobowych.


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Bydgoszczy ul. K.Gotowskiego 6; 85-030 Bydgoszcz (zwane dalej SITK RP Oddział w Bydgoszczy). 

2. Dane osobowe w rozumieniu RODO to dane umożliwiające identyfikację osób fizycznych. 

3. Przetwarzanie Państwa danych jest realizowane przez SITK Oddział RP w Bydgoszczy i wynika z prowadzonej działalności. 

4. Dane osobowe członków Stowarzyszenia zawarte w deklaracjach członkowskich służą wyłącznie do prowadzenia ewidencji wewnętrznej Oddziału i mogą być wymieniane z zarządami macierzystych kół i klubów.

5. Dane osobowe członków zarządów kół i klubów mogą służyć do wymiany z zarządami macierzystych oraz pozostałych kół i klubów.

6. Dane osobowe członków władz Oddziału mogą służyć do wymiany z zarządami jak w pkt. 5 oraz   w  razie konieczności z Zarządem Krajowym, a także z zarządami pozostałych Oddziałów.

7. Dane, o których mowa w pkt. od 3 do 6 nie są udostępniane w celach marketingowych.

8. Dane rzeczoznawców SITK RP oraz osób związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Oddziału SITK RP w Bydgoszczy przekazywane są urzędom, do których ciąży obowiązek ich przekazywania w związku z zawieraniem umów cywilno – prawnych lub przekazywania sprawozdań.

9. Celem przetwarzania danych jest prowadzona działalność, jej promocja, wysyłka ofert świadczonych usług (w tym: szkolenia, kursy, konferencje, forum ) itp.

10. Dane osób, o których mowa w pkt. 8 mogą być profilowane w celach marketingowych. W każdej chwili mają Państwo prawo zrezygnować z przetwarzania danych na te potrzeby.
Podanie przez Państwo danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia umów z SITK RP Oddział w Bydgoszczy, złożenia zamówienia na usługę/usług itp. 

11. SITK RP Oddział w Bydgoszczy  przetwarza je przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających z prowadzonej działalności. 

12. Przy zawieraniu umów cywilno – prawnych każdorazowo zamieszczona będzie adnotacja o prowadzonej „zasadach RODO” w SITK RP Oddział w Bydgoszczy.

13. SITK RP Oddział w Bydgoszczy przechowuje Państwa dane w sposób bezpieczny i mają do nich dostęp jedynie upoważnieni pracownicy. Dane będą przekazywane innym podmiotom wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością oraz w celu realizacji usługi/usług. 

14. Mają Państwo prawo do wglądu, edycji, sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych i przypisanych do nich danych profilowych. 

15. Dodatkowo przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu i skargi do organu nadzorczego.

16. W przypadku, gdy nie akceptują Państwo powyższych zmian zasad prosimy o poinformowanie nas o tym w sposób opisany poniżej. Przesłanie rezygnacji będzie skutkowało usunięciem danych z  naszej bazy. 

17 We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez SITK RP Oddział w Bydgoszczy Państwa danych osobowych, mogą Państwo się kontaktować w następujący sposób: 
1) za pośrednictwem poczty e-mail na adresy: bydgoszcz@sitkrp.org.pl w temacie wpisując RODO;
2) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej RP Oddział w Bydgoszczy, ul. K. Gotowskiego 6, 85-030 Bydgoszcz. 

Zarząd Oddziału SITK RP W Bydgoszczy

Otrzymują:
1)    członkowie tut. Oddziału oraz rzeczoznawcy SITK RP za pośrednictwem zarządów swoich macierzystych kół i klubów,
2)    członkowie władz tut. Oddziału,
3)    strona internetowa www.bydgoszcz@sitkrp.org.pl

Do wiadomości: Zarząd Krajowy oraz Oddziały SITK RP