Jubileusz

Kolega inż. Józef Sobota

Z okazji 90 rocznicy urodzin i 70 lat aktywnej pracy na rzecz naszego Stowarzyszenia

Zarząd SITK RP Oddział w Bydgoszczy składa serdeczne podziękowanie.


W swojej działalności na rzecz SITK wykazywał się Pan zawsze twórczą organizacją i dużym zaangażowaniem w podjęte przedsięwzięcia. Był organizatorem licznych   konferencji naukowo – technicznych o tematyce związanej z branżą drogową. Brał czynny udział w przygotowywaniu referatów na temat drogownictwa w Polsce, a często jako autor sam te referaty wygłaszał w czasie obrad fachowych i konferencji. Posiada Pan również duże zasługi we współpracy z kołami SITK w terenie oraz ościennymi Oddziałami SITK, gdzie cieszył się uznaniem i był autorytetem w wielu sprawach społeczno – zawodowych. Wykorzystywał Pan swoje działania stowarzyszeniowe do współpracy z samorządem terytorialnym w zakresie opiniowania budów i modernizacji dróg wojewódzkich, gdzie pełnił rolę eksperta. To wybitne zaangażowanie zostało zauważone, przyznaniem: Srebrnej Honorowej Odznaki SITK – 1969 r., Srebrnej Odznaki Honorowej NOT – 1972 r., Złotej Honorowej Odznaki SITK – 1979 r.,  Złotej Honorowej Odznaki NOT – 1985 r., Medalu „Za Zasługi dla NOT w Bydgoszczy” – 1998 r., Tytułu „Senior SITK – 2002r., Złotej z Diamentem Honorowej Odznaki SITK – 2006 r., Diamentowej Odznaki Honorowej NOT – 2012r., Tytułu „Zasłużony Senior SITK” – 2023r.