2011_04_08-Regionalny głos - SITK RP_Bydgoszcz

Przejdź do treści

Menu główne:

2011_04_08-Regionalny głos

Aktualności > Wiadomości bieżące

REGIONALNY GŁOS INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW


8.04.2011 roku z inicjatywy BRF SNT NOT i SITK RP O/Bydgoszcz odbyło się seminarium na temat

Transport warunkiem dynamicznego rozwoju

które nawiązywało do trwającego XXIV Kongresu Techników Polskich.

W programie seminarium wygłoszono następujące referaty:

Stanisław Wroński (Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy):
„Rewitalizacja  Bydgoskiego Węzła Wodnego”
Henryk Łepek (Żegluga Bydgoska):
„Droga wodna E-70”,
Henryk Leszczyński, Zbigniew Waszewski (PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy):
„Stan infrastruktury kolejowej i planowane działania inwestycyjne”
Grzegorz Bebyn (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy):
„Drogi publiczne w województwie kujawsko-pomorskim”
Jacek Chmielewski (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy):
„Uwarunkowania lokalne rozwoju transportu publicznego”

Następnie odbyła się dyskusja nawiązująca do przedstawionych treści referatów, w której  zabrali głos przedstawiciele lokalnego środowiska naukowo-technicznego.
Na podstawie przedstawionych treści referatów oraz zgłoszonych uwag w dyskusji sformułowano następujące wnioski:

WNIOSKI OGÓLNE:
Prosamochodowa polityka państwa jest drogą, która nie znajduje już wsparcia  w krajach o wyższym poziomie rozwoju.
Z uwagi na proekologiczny i prospołeczny charakter i cechy przywrócić należy należną funkcję transportu kolejowego, wodnego, zbiorowego transportu publicznego i lotniczego.
Angażowane środki pomocowe z różnych programów UE i własne samorządów na szczeblu lokalnym są zbyt niskie do należytego wykorzystania wymienionych form transportu.
Starania samorządów na szczeblu lokalnym, w postaci realizacji projektu BIT City, rewitalizacji bydgoskiego węzła wodnego, są niewspółmierne w stosunku do potrzeb i oczekiwań.
Jedynie zintegrowane myślenie i działanie w zakresie wspierania ekologicznych i zaniedbanych form transportu przyniesie ewidentne korzyści gospodarcze i społeczne.
Zwiększenie funduszy centralnych państwa w proekologiczne formy transportu jest, poza oczywistym i korzystnym wpływem środowiskowym, także spełnieniem dyrektyw i zaleceń UE w tym zakresie.
W nawiązaniu do obszarów zainteresowań Kongresu Techników Polskich należy stwierdzić, że jedynie ZINTEGROWANY transport jest warunkiem dynamicznego rozwoju kraju i regionu.

WNIOSKI SZCZEGÓŁOWE:
W skali państwa obserwuje się częste zmiany polityki w zakresie transportu, nie  wyłączając transportu wodnego. Zaś transport wodny powinien znaleźć należne miejsce w podziale zadań transportowych  kraju. Znikomy, nie przekraczający 1% w skali Polski udział w przewozach towarowych,  gdy w przypadku gdy w krajach Europy Zachodniej udział ten sięga kilkudziesięciu procent wielkości przewożonej masy jest wyzwaniem  do natychmiastowych i konkretnych działań.
Kraje europejskie dawno doceniły proekologiczne i konkurencyjne ekonomicznie cechy transportu wodnego inwestując w podnoszenie klas dróg wodnych, generując nowe kierunki przewozów towarowych.
Idąc tym śladem należy podjąć prace pilne prace w zakresie gospodarki wodnej w szczególności zaś nad: uporządkowaniem i rewitalizacją dróg wodnych, co przyniesie zmniejszenie zagrożenia   w przypadku klęsk żywiołowych, np. powodzi, oraz odciąży przeciążone szlaki dróg samochodowych.
W szczególności zaś działania te należy koncentrować na tradycyjnych kierunkach żeglugowych, jakim jest np. droga wodna E-70, czy potrzebna zapora wodna w okolicach Nieszawy. Dobrym przykładem działań w tym kierunku są podejmowane starania na szczeblu lokalnym, jak np. rewitalizacja bydgoskiego węzła wodnego i inne obejmujące porty żeglugi śródlądowej na jej trasie.
Z uwagi na również ekologiczny charakter transportu kolejowego należy dążyć do jego rozwoju i maksymalnego wykorzystania w przewozie ładunków w skali kraju i regionu, co wiąże się z popieraniem   wszelkich działań związanych z utrzymaniem stanu sieci i budową nowych linii kolejowych.
Planowana budowa kolei dużych prędkości sprzyjać będzie skróceniu czasu podróży i wpłynie na rozwój gospodarczy.
Integracja transportu szynowego, kolejowego, i tramwajowego pozwoli na skrócenie czasu podróży i uniezależnienia się od zatłoczonych tras dróg kołowych, szczególnie na obszarach aglomeracji. Dobrym przykładem są rozpoczęte prace nad projektem Bit City wspierane z funduszy UE i samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
Warunkiem dalszego rozwoju aglomeracji bydgosko-toruńskiej jest usprawnienie połączeń zarówno drogowych, jak i kolejowych pomiędzy tymi miastami realizowanymi w ramach projektu BitCity. Powodzenie realizacji tego zadania   możliwe jest poprzez skoordynowanie funkcjonowania wszystkich form transportu, w tym przede wszystkim  transportu publicznego, obejmującego kolej, tramwaj i autobusy miejskie, a także odpowiednia politykę promocyjną.
Ukończenie budowy odcinka autostrady A-1 oraz dalsza rozbudowa dróg ekspresowych nr S-5 oraz S-10 powinny stać się priorytetem dalszego rozwoju sieci drogowej województwa kujawsko-pomorskiego. Równolegle z rozwojem dróg  zamiejskich  o znaczeniu ogólnokrajowym warunkiem harmonijnego rozwoju regionu jest realizacja inwestycji o charakterze lokalnym (obwodnice i przejścia przez miejscowości). Zmiany wynikające z budowy nowych odcinków dróg i modernizacji  istniejących wymagają uporządkowania klasyfikacji techniczno-funkcjonalnej sieci dróg o znaczeniu krajowym, regionalnym, lokalnym i sublokalnym.
Aktualny stan techniczny sieci drogowej, mimo realizacji wielu inwestycji wykonanych w ostatnim okresie, nadal daleki jest od oczekiwań jego użytkowników.
Z uwagi na szczególnie korzystne cechy transportu lotniczego, w szczególności zaś usytuowanie portu lotniczego w Bydgoszczy należy zdynamizować i wykorzystać te cechy, rozwijając jego infrastrukturę, poprzez   generowanie nowych połączeni, rozbudowę o terminal CARGO oraz usprawnienie obsługi pasażerów, włączając port w zintegrowany węzeł transportowy aglomeracji bydgosko-toruńskiej.
Należy też pamiętać, że ukończenie inwestycji nie kończy wydatków związanych ich prawidłowych utrzymaniem. Poza nielicznymi wyjątkami, np. w przypadku autostrad, nie dysponuje się potrzebnych   środków na utrzymanie, na pożądanym poziomie, powstałej infrastruktury transportowej.
Dalszy rozwój różnych dziedzin transportu wymaga rewizji dotychczasowego sposobu przygotowania kadr technicznych, szczególnie na poziomie kształcenia średniego. W opinii środowiska naukowo-technicznego nie sprawdziła się likwidacja szkół branżowych, np. techników i zastąpienie ich formą kształcenia podyplomowego i przysposobienia branżowego.
Wsparciem dla decyzji władz rządowych i samorządowych różnych szczebli winny stać się bardzo intensywne działania branżowych grup specjalistów, najlepiej znających specyfikę poszczególnych   branż i rodzajów transportu.Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego